Anthony Benezet's Transformation of Anti-Slavery Rhetoric